1. Foreningen

§ 1. Navn og organisationsform

 1. Foreningens navn er Skåde Brugsforening.
  Den driver SuperBrugsen Skåde – SuperBrugsen Kridthøj – SuperBrugsen Beder – SuperBrugsen Karup.
 2. Foreningen er en andelsforening med begrænset ansvar.

§ 2. Hjemsted

 1. Foreningen har hjemsted i Distrikt 8.

§ 3. Formål

 1. Foreningens formål er at skaffe medlemmerne de bedst mulige varer til de lavest mulige priser samt optage andre opgaver af økonomisk og almennyttig art til gavn for forbrugerne.
 2. Foreningens skal drives på en økonomisk ansvarlig måde, der bedste muligt sikrer medlemmernes interesser.

 3. Til opnåelse af dette formål kan foreningen være medlem af Coop amba (Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger amba) herefter kaldet Coop amba og så vidt muligt indkøbe sine varer gennem COOP Danmark A/S.

 4. Foreningen kan efter bestyrelsens beslutning være medlem af andre foreninger, selskaber samt institutioner, som er af betydning for foreningens virksomhed, og kan tegne kapital i disse.

2. Medlemmerne

§ 4. Medlemskab

 1. Foreningen tilbyder 2 former for medlemskab.

  (a) Personligt medlemskab.
  (b) Institutionelt medlemskab.

 2. Som personligt medlem kan optages personer, der er fyldt femten år. Som institutionelle medlemmer kan optages institutioner, selskaber, foreninger og lignende. Indmeldelsesbegæringen underskrives af den, der ønsker sig indmeldt. Medlemmer kan efter ønske få udleveret et eksemplar af foreningen vedtægter.
  Bestyrelsen påser, at der altid forefindes en ajourført fortegnelse over såvel de personlige som de institutionelle medlemmer.

 3. Til alle medlemmer udstedes et medlemskort, som angiver medlemmets navn og medlemsnummer.

 4. Personlige medlemmer indbetaler eventuelt andelskapital og/eller indmeldelsesgebyr og er berettiget til dividende og lokale medlemsfordele efter bestyrelsens nærmere vedtagelse herom.

 5. Institutionelle medlemmer indbetaler eventuelt andelskapital og/eller indmeldelsesgebyr og er berettiget til dividende og lokale medlemsfordele efter bestyrelsens nærmere vedtagelse herom.

 6. Udmeldelse skal ske skriftligt og kan ske uden varsel.

 7. Medlemmer, som ikke efter påkrav udligner en eventuel restance, samt medlemmer, som ikke bekræfter et ønske om forsat medlemskab senest 6 uger efter foreningens afsendelse til medlemmets sidst kendte adresse af en forespørgelse om, hvorvidt medlemskabet ønskes opretholdt, eller som i det foregående kalenderår ikke har fået registreret køb med medlemskort, kan slettes som medlem og skal så vidt muligt have meddelelse herom.

 8. Et medlem, der virker imod foreningens formål, kan ved beslutning af generalforsamlingen udelukkes af foreningen, når to tredjedele af de afgivne stemmer ved en skriftlig afstemning godkender forslaget.

  Bestyrelsen kan beslutte, at et personligt eller institutionelt medlemskab kan slettes, uden at medlemmet har udmeldt sig, hvis medlemmet trods påkrav ikke udligner en restance, eller hvis medlemmet ikke har fået registreret køb i foreningens medlemsbutikker i det foregående kalenderår. Medlemmet skal så vidt muligt have meddelelse om sletningen.

  Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der ved ord eller handling
  – Har forbrudt sig mod foreningens formål og regler
  – Har videregivet fortrolige oplysninger til skade for den, der kunne kræve fortrolighed,
  eller
  – Har bragt Skåde Brugsforening og dennes selskaber, Coop amba og dennes medlemsforeninger eller COOP Danmark A/S i miskredit.

  Medlemmet har ret til at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse om eksklusion.

  Medlemmet kan senest 14 dage efter modtagelsen af en meddelelse om eksklusion indbringe bestyrelsens beslutning om eksklusion for den førstkommende generalforsamling som et særligt punkt på dagsordenen. I så fald sættes eksklusionen i bero, indtil generalforsamlingen har behandlet sagen ved skriftlig afstemning. For at opretholde bestyrelsens beslutning om eksklusion kræves 2/3 af de afgivne stemmer.

 9. Afgår et medlem ved døden, er medlemmets ægtefælle/samlever berettiget til at indtræde i afdødes samlede medlemsrettigheder og – pligter, forudsat at ægtefællen/samleveren fremsætter skriftlig anmodning herom inden 3 måneder efter dødsfaldet.

§ 5. Finansiering og ansvar

 1. Foreningen finansierer sin virksomhed gennem egne henlæggelser, gennem de af medlemmerne indbetalte andelskapital jf. stk. 2, gennem ansvarlig lånekapital, jf. stk. 3, samt ved optagelse af lån.

  Den af medlemmerne indbetalte andelskapital er ansvarlig for foreningens forpligtigelser. Ansvarlig lånekapital er ansvarlig for tab, der ikke dækkes af andelskapitalen, eller af foreningens formue.

  Medlemmernes ansvar for foreningens forpligtigelser er begrænset til den indbetalte andelskapital.

 2. Ved indmeldelse efter den 30. april 2010 skal et personligt medlem eller et institutionelt medlem af foreningen indbetale et af bestyrelsen fastsat indskud på mellem 0 og max. Kr. 200, – på en andelskonto i foreningen. Andelskontoen forrentes ikke.

  Et medlem, der er fyldt 67 år, har efter skriftlig begæring, ret til at få tilbagebetalt indestående på sin andelskonto, og bevarer uanset en sådan begæring, sit medlemskab.

  Anmodning om tilbagebetaling af indestående på andelskontoen fra et medlem, der ikke er fyldt 67 år, betragtes som en udmeldelse, og tilbagebetalingen af indestående sker i overensstemmelse med næste afsnit.

  Medlemmet har efter medlemskabets ophør som følge af udmeldelse, sletning eller død ret til at få tilbagebetalt indestående på andelskontoen uden ugrundet ophold. Bestyrelsen kan i ekstraordinære situationer midlertidigt udskyde tilbagebetalingen til udmeldte medlemmer.

  Bestyrelsen kan i særlige tilfælde efter skriftlig ansøgning godkende, at andelskontoens indestående tilbagebetales i utide til et medlem.

  Krav på tilbagebetaling af indestående på andelskontoen forældes, når der er gået 3 år fra den dag, indeståendet er forfaldent efter de foranstående regler.

  Foreningen har til enhver tid modregningsret i indestående på andelskontoen for medlemmers eventuelle gæld til foreningen.

 3. Bestyrelsen kan indgå aftale om modtagelse af ansvarlig lånekapital.

3. Foreningsmyndighederne

§ 6. Generalforsamlingen

 1. Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle forhold, der ikke efter vedtægterne er henlagt til bestyrelsen.
 2. Mødeberettiget er alle foreningens medlemmer og deres ledsager. Efter mindst 3 måneders medlemskab har myndige medlemmer stemmeret og er valgbare, dog er institutionelle medlemmer ikke valgbare. Direktør og uddelere kan ikke afgive stemme ved valg til bestyrelsen. Hvis et eller flere bestyrelsesmedlemmer er valgt af medarbejderne i henhold til § 7, stk. 1, har foreningens medarbejdere – uanset medlemskab – ikke stemmeret og valgbarhed ved valget af øvrige bestyrelsesmedlemmer. De institutionelle medlemmer kan afgive 1 stemme. Personlige medlemmer kan ikke udøve deres stemmeret ved fuldmagt. Blanke stemmer regnes ikke som afgivne stemmer.

 3.  Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgange af april måned og foreløbig meddelelse herom gives en måned i forvejen ved opslag i foreningens butikker. samt på foreningens sociale medier.
  Bestyrelsen kan, når den anser det for hensigtsmæssigt, og generalforsamlingen kan afvikles på betryggende vis, bestemme, at generalforsamlingen udelukkende skal foregå elektronisk (fuldstændig elektronisk generalforsamling). Bestyrelsen kan herudover under samme forudsætninger tilbyde medlemmerne at deltage elektronisk på generalforsamlinger, der i øvrigt gennemføres ved fysisk fremmøde (delvis elektronisk generalforsamling).
  Medlemmerne kan derved elektronisk deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen. Nærmere oplysninger vedrørende tilmelding og procedurer for deltagelse skal fremgå af indkaldelsen til den pågældende generalforsamling.

 4. Forslag fra medlemmerne, herunder forslag til kandidater til Brugsforeningens bestyrelse, skal indsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkaldelse skal indeholde dagsorden og ske senest 10 dage før generalforsamlingen på den måde bestyrelsen finder det hensigtsmæssig. Samtidig med indkaldelsen skal dagsorden og regnskab, samt eventuelle forslag, foreligge i foreningens butikker til udlevering til medlemmerne på deres anmodning herom.

 5. Generalforsamlingen dagsorden skal indeholde følgende:

  1) Valg af ordstyrer.
  2) Bestyrelsens beretning og orientering om fremtidsplaner.
  3) Godkendelse af årsrapport, herunder bestyrelsens meddelelse om anvendelse af årets resultatdisponering.
  4) Forslag fra bestyrelsen.
  5) Indkomne forslag.
  6) Valg af medlemmer til bestyrelsen og valg af 1 suppleant.
  7) Eventuelt.

 6. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til hvor mange medlemmer, der er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre der i følge vedtægterne kræves større tilslutning. Håndsoprækning benyttes, medmindre ordstyreren eller mindst 10 stemmeberettigede medlemmer ønsker skriftlig afstemning. Alle personvalg, bortset fra ordstyrer og stemmetællere, skal dog ske skriftligt, såfremt der foreslås flere, end der skal vælges.
 7. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når dette vedtages af bestyrelsen. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel. Dagsorden og forslag til behandling skal foreligge med indkaldelsen.
  Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når dette skriftlig kræves af 50, dog højest 1/10, af de stemmeberettigede medlemmer, som samtidig angiver, hvad der ønskes behandlet. Indkaldelsen skal ske senest 14 dage efter, at bestyrelsen har modtaget medlemmernes krav. Indkaldelse sker med mindst 5, og højest 14, dages varsel.

 8. Et referat af generalforsamlingen indføres i foreningens forhandlingsprotokol og underskrives af ordstyrer og sekretær.

§ 7. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 6 medlemmer, valgt af generalforsamlingen for 3 år ad gangen.
Heraf er 2 medlemmer på valg skiftevis hvert år. Foreningens medarbejdere, dog undtaget direktør og uddelere, kan vælge yderligere 1 medlem til bestyrelsen. Desuden vælges 1 suppleant for 1 år.

 1. Medarbejderrepræsentanten, og dennes suppleant, vælges for 3 år ved et valg, der holdes inden for 14 dage før den ordinære generalforsamling.

 2. Bestyrelsesmedlemmer, direktør eller uddelerne, må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål, hvori den pågældende har en personlig interesse, der kan stride mod foreningens.

 3. Et bestyrelsesmedlem kan ikke være i direkte, eller indirekte, familiær forbindelse med ledelsen af foreningen og/eller ledelsen af enkelte butikker, ejet af foreningen.

 4. En medarbejderrepræsentant udtræder af bestyrelsen, når vedkomne ikke længere er ansat i foreningen.

 5. På sit første møde efter bestyrelsesvalg, vælger bestyrelsen blandt de af generalforsamlingen valgte medlemmer, en formand og en næstformand. Endvidere vælges en sekretær, der fører protokol over bestyrelsens møder og generalforsamlingerne, samt indsender vedtægtsændringer og besked om sammensætningen af ny bestyrelse til COOP amba, Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab eller anden revisor.

 6. Bestyrelsen mødes normalt 6-8 gange om året, men i øvrigt når formanden finder anledning hertil, eller når mindst 2 medlemmer begærer det. Foreningens direktør deltager uden stemmeret i bestyrelsens møder.

 7. Bestyrelsens er beslutningsdygtig, når flertallet er til stede. Ved afstemninger kræves simpel stemmeflerhed.

 8. Bestyrelsen tager beslutning om:
  a. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, udvidelse af faste anlæg, optagelse af ny virksomhed, samt optagelse af lån, ydelse af kaution, tegning af garantikapital eller afgivelse af anden sikkerhedsstillelse.

  b. Køb af detailhandelsvirksomhed.
  c. Sammenslutning med anden brugsforening, forudsat Skåde Brugsforening er den fortsættende forening efter sammenslutningen.

  d. Indgåelse af kæde – og franchiseaftale med COOP Danmark A/S eller indgåelse af andre kontraktforhold i overensstemmelse med foreningens formål.

  e. Antagelse og afskedigelse af direktør eller uddelere, samt oprettelse af skriftlig overenskomst med disse.

  f. Betalingsbetingelser for foreningens varesalg.

  g. Indmeldelsesgebyr for personlige medlemmer og indmeldelsesgebyr for institutionelle medlemmer.

  h. Den dividende, der skal fordeles blandt henholdsvis de personlig og de institutionelles medlemmer. Dividenden skal fordeles i forhold til dividendeberettigende vare hos foreningen.

  i. Øvrige lokale medlemsfordele.

  j. Antagelse eller afskedigelse af foreningens regnskabsfører eller træffe, aftale med COOP Danmark A/S om regnskabsføringen.

  k. Debat om kandidater til COOP´s landsråd og afgivelse af stemmer ved valg til COOP´s landsråd.

 9. Ved køb og salg, samt pantsætning, af fast ejendom og optagelse i øvrigt, tegning af garantikapital eller afgivelse af anden sikkerhedsstillelse, tegnes foreningen af formanden og direktøren i forening, eller en af disse i forening med to bestyrelsesmedlemmer. Bortset herfra tegnes foreningen af formanden eller direktøren. Bestyrelsen kan meddele prokura.

 10. Medlemmerne af bestyrelsen har tavshedspligt med hensyn til, hvad de gennem deres bestyrelsesarbejde erfarer om personlige eller forretningsmæssige forhold. Suppleanten er omfattet af tavshedspligten.

§ 8. Regnskab

 1. Bestyrelsen har ansvaret for, at årsrapporten med foretagelse af afskrivninger og henlæggelser, opgøres, således at det giver et retvisende billede af foreningens finansielle stilling.

 2. . Foreningens regnskabsår følger kalenderåret med datoafvigelse under hensyn til ugeafslutningen ved årsskiftet.

§ 9. Revision

 1. Revision af foreningens virksomhed udføres af Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, såfremt der ikke af generalforsamlingen er vedtaget en tilsvarende betryggende revisionsform.

4. Ændringer i foreningen

§ 10. Vedtægtsændringer

 1. Ændringer i vedtægterne kan foretages af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer. Hvis forslaget får flertal, men dette flertal ikke udgør 2/3 af de afgivne stemmer, kan forslaget genfremsættes på ny generalforsamling, tidligst 2 uger og senest 4 uger efter den første. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med simpel stemmeflerhed.

 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft når generalforsamlingen er afsluttet, medmindre der vedtages senere ikrafttræden eller anden overgangsordning.

 3. Bestyrelsen skal give foreningens gældende vedtægter til COOP amba, Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab eller anden revisor valgt af generalforsamlingen.

§ 11. Sammenslutninger

Foreningen kan sammensluttes med anden brugsforening eller med COOP amba, når den anden brugsforening eller COOP amba er den forsættende forening, forudsat at forslag herom vedtages af bestyrelsen og derefter vedtages af en generalforsamling, eller eventuelt to generalforsamlinger efter de regler, som gælder for vedtægtsændringer ifølge § 10.

§ 12. Opløsning

 1. Til opløsning af foreningen kræves, at beslutningen herom vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2, og højest 4, ugers mellemrum, samt med mindst 2/3 af de afgivne stemmer på hver generalforsamling.

 2. Såfremt opløsningen vedtages, skal der på generalforsamlingen vælges en, eller flere, likvidatorer til at afvikle foreningens virksomhed. Fremkommer der herved et overskud, skal dette efter generalforsamlingens bestemmelser anvendes til brugsforeningens fremme.

Således vedtaget på generalforsamlingen i Højbjerg, den 24. april 2024.

Advokat Jakob Nielsen
Dirigent

Bestyrelsen:
Fin Højgaard (formand)
Kristine Martin Berg (næstformand)
Klaus Niebuhr
Torsten Lauritsen
Gitte Stenz
Michael Højbjerg
Jannik Kronborg